Artikel 2. Leerlingenstatuut

1. Dit leerlingenstatuut legt de rechten en verplichtingen van de leerlingen vast, die staan ingeschreven op: het Stedelijk College Zoetermeer (Schubertrode 42, 2717 HJ Zoetermeer; Van Doornenplantsoen 1, 2722 ZA Zoetermeer; Dr. J.W. Paltelaan 9, 2712 RN Zoetermeer) en het bevat tevens de daaruit voortvloeiende opdrachten aan de andere geledingen en aan het bevoegd gezag.
2. Het statuut is bindend voor alle geledingen, met inachtneming van de bepalingen in het medezeggenschapsreglement en wettelijke bepalingen.
3. Het bevoegd gezag legt elke twee jaar in een leerlingenstatuut de rechten en plichten van de leerlingen vast. Tussentijdse wijziging van het leerlingenstatuut is mogelijk.
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit statuut voor aan de medezeggenschapsraad.
4. Het leerlingenstatuut bestaat uit twee gedeelten:
I. een algemeen gedeelte, geldend voor alle leerlingen die staan ingeschreven op het SCZ.
II. een locatie gebonden gedeelte, geldend voor de leerlingen van de
betreffende locatie.
5. Het leerlingenstatuut wordt bij aanvang van het schooljaar aan alle leerlingen uitgereikt.
6. De locatiedirectie draagt er zorg voor, dat een exemplaar van het leerlingenstatuut op de locatie ter inzage wordt gelegd op een voor de leerlingen en ouders toegankelijke plaats.